Onze visie op onderwijs

 Deze zes ‘bloembladen’ en ‘toekomstwolk’ vertegenwoordigen de visie van de Goudenregenschool.
Het onderwijs voor de toekomst begint vandaag  


Betrokkenheid: 

Onze  school is een plek waar we beleving en motivatie stimuleren en voeden. Leren wordt ervaren als ontmoeting (interactie)  tussen kennis en ontdekking op basis van openheid, waardering en nieuwsgierigheid. We geven onderwijs vorm met creatieve en coöperatieve werkvormen.    

Diversiteit:

We accepteren de verscheidenheid in individuen, leerstijlen en capaciteiten. We willen het talent in elk kind ontwikkelen. Laten zien en durven laten zien wie je bent vinden we heel belangrijk op school. We zijn een school die integreert, bruggen bouwt en diversiteit (cultureel, in leeftijd, kennis, vaardigheden, expertise)  als verrijking ziet. Verschillen van inzicht en meningen horen daarbij en zijn bespreekbaar.  

Veiligheid:

Onze school is niet alleen fysiek een veilige plek. Leerlingen die zich veilig voelen, vrij van angst of grote onzekerheden, ontwikkelen zich beter. We willen dat leerlingen zich beschermd voelen om zich vrij te kunnen ontwikkelen en ontplooien.  Een goede vertrouwensband met de leerkrachten en andere leerlingen is daarbij essentieel.  

Autonomie:

We stimuleren leerlingen zelfstandig keuzes te maken, onafhankelijk en zelfstandig te handelen. Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst. Autonome leerlingen staan sterk in hun persoonlijke ontwikkeling, zijn veelal meer gemotiveerd en zitten beter in hun vel.      

Verantwoordelijkheid:

Alle betrokkenen bij school (team, externen, ouders) , hebben de verantwoording te zorgen dat de leerlingen zich op een fijne en plezierige manier op school kunnen ontwikkelen. We hebben het vertrouwen dat iedereen zich volledig inzet om te zorgen dat de leerling tot optimale prestaties komt.  Verantwoording afleggen op basis van openheid, eerlijke feedback  en samenwerking hoort daarbij.  

Plezier:

Schoolplezier is de kern van naar school willen gaan. Ons onderwijs moet dus elke dag boeiend, interessant en inzichtelijk zijn, zodat de leerlingen zich betrokken voelen bij de lessen. Leren is ook leuk als het niet alleen op school, gebeurt maar als ook de wereld om ons heen een leslokaal is. Beleven, leren en ontdekken zien we daarom ook terug in lessen buiten de school, projecten,  vieringen, feestdagen, uitstapjes en schoolkampen.  
    

De trend voor de toekomst:
 De toekomst van onze maatschappij wordt vormgegeven door de kinderen en  jongeren die vandaag de dag opgroeien. In onze school starten we met de vorming van deze jonge mensen in denkkracht, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale ontwikkeling.  
We verwachten, als we naar de toekomst kijken, dat de komende jaren bevlogenheid, motivatie,  creativiteit en lateraal denken (nieuwe manieren  vinden om tegen dingen aan te kijken) steeds belangrijker worden in het onderwijs. Ze zullen in de nabije toekomst gelijkwaardig zijn aan het zogezegd ‘traditionele’ kennis vergaren.   Dit vraagt ook om een nieuwe kijk op het meten en beoordelen van prestaties en  opbrengsten. 
De meetbare en uit het hoofd te leren kennis, zal nog ten dele de vordering in leren aantonen. In alle vakken zal samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden een belangrijke plaats krijgen. Deze vaardigheden en het  inzetten van kennis, door er creatief mee om te gaan, het vorm te geven in nieuwe denkbeelden en in vergroot begrip, zal mee bepalen wat de vorderingen in ontwikkeling zijn.  Leerlingen zal ook steeds meer gevraagd worden zelf een actieve rol te spelen in wat ze nog willen en moeten leren en op welke manier zij dat het beste kunnen en willen doen.
Een hechte samenwerking met ouders daarbij is enorm belangrijk.  
Door de integrale vorming op al deze gebieden zullen de kinderen van nu straks in staat zijn een stabiele, duurzame en gelukkige toekomst op te bouwen. Het is een uitdaging de manier van onderwijzen, de inrichting van lokalen en de school en de plek die deze heeft in de maatschappij aan te laten sluiten bij de vraag van de toekomst.  
Het team van de Goudenregenschool blijft actief om goede, relevante en belangrijke ontwikkelingen te integreren in ons onderwijs.