Aanmelding en plaatsing

 

De Goudenregenschool is een openbare basisschool, waar plaats is voor ieder kind.
Levensovertuiging, etniciteit, achtergrond of seksuele geaardheid spelen geen rol bij toelating. Er is respect voor ieders mening en diversiteit wordt juist aangegrepen om van en met elkaar te leren. Dit komt ook terug in onze missie en visie.

U kunt u het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina vinden.

Aan de toelating tot onze school zijn geen bijzondere eisen verbonden. De belangrijkste voorwaarden waaronder een kind kan worden ingeschreven zijn:

  • De ouders onderschrijven onze missie en visie op het onderwijs
  • Wij kunnen vaststellen dat we in staat zijn het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft. Dit stellen wij vast met behulp van informatie die wij over uw kind krijgen. 

 

Dit kan informatie zijn:

 

  • Van een vorige school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
  • Uit onze eigen observatie in de periode (vóór de vierde verjaardag) dat uw kind komt wennen op school.
  • Op basis van informatie op het inschrijfformulier (bv medische gegevens).
  • Een intakegesprek.

    U moet het aanmeldingsformulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en zorgen dat deze bij de directie van de school terecht komt. U kunt het formulier afgeven op school, versturen per post of een scan van het formulier per mail opsturen. Bij plaatsing op 4 jarige leeftijd, dient het aanmeldingsformulier als inschrijvingsformulier. (We hebben dan het originele papieren exemplaar nodig!)
    Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren kunnen we niet in behandeling nemen. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst van het formulier.

 

 

 

Voor elk schooljaar (1augustus - 30 september) bepalen we hoeveel vrije plaatsen we per leerjaar en groep hebben. Als het aantal aanmeldingen meer is dan het aantal vrije plaatsen in een leerjaar of groep hanteren we een toelatingsvolgorde. Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst, mits tijdig aangemeld en de groep niet boven de dertig leerlingen uitgroeit. De directeur bepaalt vervolgens, in overleg met een lid van de personeelsgeleding van de MR hoeveel vrije plaatsten er zijn per maand. Zo krijgen we een evenredige instroom over het hele jaar.  De vrije plaatsen worden ingevuld door de aanmeldingen voor die maand binnen een bepaald woongebied op volgorde van ontvangst van de aanmelding. Zijn er minder aanmeldingen dan vrije plaatsten in een maand, dan vullen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en woongebied uit een naburige maand (niet geplaatst in hun eigen maand) de plekken in.   Daarna overgebleven vrije plaatsen kunnen worden ingenomen door de aanmeldingen uit het 'buitengebied', ook weer op volgorde van ontvangst van de aanmelding.

 

 

Definitieve plaatsing geschiedt op de 4e verjaardag van de leerling.

 

Bij zij-instroom (kinderen in hogere leerjaren van andere basisscholen) werken wij volgens een bepaald beleid. Dit beleid houdt in: bij plaatsingsmogelijkheid hebben wij eerst een intakegesprek met de ouder(s) van de leerling. Daarna nemen wij contact op met de school van herkomst voor meer informatie over het kind. Pas nadat we de informatie van de ouder(s) en de informatie van de school samen hebben gevoegd, nemen wij een besluit om het kind wel of niet te plaatsen. Dit alles doen wij om er voor te zorgen dat het kind dat onderwijs krijgt wat het kind nodig heeft. 

 

Heeft u vragen over de aanmelding en plaatsing, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur.

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.

aanmeldingsformulier Goudenregenschool

 

Samenwerkende partijen