De medezeggenschapsraad

De Goudenregenschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en mee beslissen over zaken die de school aangaan. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school.

De Goudenregenschool heeft ook nog een partnerlocatie in Kerkelanden die onder hetzelfde administratie nummer van het ministerie valt (Brinn-nummer). Daarom is er ook een gezamenlijke MR van de beide locaties die twee keer per jaar samenkomt.

 Vanuit de gezamenlijke MR van de beide locaties vertegenwoordigen één ouder en één leerkracht de school in de Gemeenschappelijke MR van STIP openbaar onderwijs (GMR). DE GMR bespreekt het bovenschool beleid van de stichting.

In onze MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten. De leerkrachten worden gekozen door het team.  De ouders vertegenwoordigen alle ouders van school. Zij hebben zitting in de MR volgens de periode die vastgesteld staat in het MR-statuut. Als er een vacature is in de oudergeleding, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Indien zich meerdere kandidaten melden, dan worden gekozen via schriftelijke verkiezingen, waarbij alle ouders van onze school stemrecht hebben.    

 Als u de medezeggenschapsraad wilt bereiken dan kunt te allen tijde een mail sturen naar het volgende mailadres: mr@goudenregenschool.nl

 Leden:

Ouders: 

  • Sanne Knopperts
  • Kristel van Ekelenburg
  • Catherine Lavies
  • Ruben Cents


Leerkrachten:

  • Ruben Allis
  • Robbert Keetelaar
  • Tamara Melis-Hoogers


Samenwerkende partijen