Cito leerlingvolgsysteem

01 september 2020
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we het Cito Leerlingvolgsysteem.
Het is een meetinstrument voor de ontwikkeling van groep 3 t/m 8. Dus voor de lange termijn ontwikkeling in school.
Twee keer per jaar nemen in elke groep we de landelijk genormeerde toetsen af voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en technisch lezen.  De Cito-toetsen richten zich op het meten van de ontwikkeling van de zogenaamde cognitieve (wat weet het kind en wat kan het) vaardigheden.  De leerkracht analyseert de toets om te ontdekken in hoeverre de leerling is gegroeid, welke leerstof die beheerst en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg behoeft. 
Zaken als intelligentie, werkhouding en creativiteit worden niet getoetst.
De sociaal-emotionele ontwikkeling blijft helemaal buiten beeld.  (Daarvoor hanteren we het volgsysteem Kind in Beeld!)
De resultaten en grafieken van het leerlingvolgsysteem vindt u terug in het portfolio. Deze bespreken we altijd tijdens de portfolio gesprekken.