Verlof aanvragen

02 september 2020

Alleen in bijzondere situaties kunt u verlof krijgen of afwijken van de vastgestelde vakanties.
De directeur toetst altijd het verzoek en vraagt bij twijfel advies aan de leerplichtambtenaar.

4 –jarigen verlof

Een kind mag met 4 jaar naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar ouders dienen hun kind met regelmaat naar school te laten gaan. We willen leerlingen op onze school laten profiteren van zoveel mogelijk onderwijstijd. Indien een 4 jarige een keer een dag of middag de school niet bezoekt, dient u de leerkracht tijdig te informeren.  

Voor specifiek verlof van 4 jarigen hanteren we in principe dezelfde verlofregels als voor de leerplichtige leerlingen. Dat wil zeggen, dat de directeur verlof in overleg met de ouders voor specifieke omstandigheden toekent. We gebruiken voor onze administratie daar dezelfde formulieren voor als bij leerplichtige leerlingen. We gaan ervan uit, dat ouders zich conformeren aan bovenstaande regeling bij inschrijving van de leerling.

Verlof 5 jaar en ouder

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen.
Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) krijgen kan dus alleen in zeer bijzondere gevallen.
Er kan verlof gevraagd worden voor een vakantie buiten de schoolvakanties of voor een bijzondere omstandigheid. Beiden zijn gebonden aan strenge regels (leerplichtwet).
De directeur is gebonden zich aan deze regelgeving te houden! (Bij het toekennen van verlof dient de directeur zich te kunnen verantwoorden waarom verlof is verleend  bv bij de leerplichtambtenaar, inspectie of het bestuur.)

Richtlijnen vrijstelling van geregeld schoolbezoek buiten de schoolvakanties. (Vakantieverlof)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, kerstvakantie of een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
 • De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Als door de specifieke aard van het beroep de werkgever geen vakantie kan geven tijdens een van de schoolvakanties. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld de zeevaart. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven, U heeft dan wel een verklaring van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u vanwege uw werk geen vakantie nemen tijdens een schoolvakantie, dan geldt deze regeling ook. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijk bedrijfseconomische problemen zal leiden (verminderde omzet valt daar niet onder).
Vakantieverlof mag niet langer dan 10 schooldagen duren. U kunt van de regeling één keer per schooljaar gebruik maken. Verlof aanvragen kan via het verlofformulier Vrijstelling vakantie buiten de schoolvakanties, waar een getekende verklaring van de werkgever of eigen verklaring aan is toegevoegd. (Het indienen is geen garantie tot het verlenen van verlof.)

Verlof in verband met religieuze verplichting (art.13)

Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal 2 dagen van tevoren in bij de directeur van de school.
 

Richtlijn verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Gewichtige omstandigheden. (maximaal 10 dagen)

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de omstandigheden bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan (het maximum aantal dagen staat tussen haakjes vermeld) :

 • verhuizing (1 dag);
 • huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen);
 • ernstige ziekte van familieleden;
 • bevalling van de moeder/verzorgster;
 • overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1dag);
 • jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag);
 • andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Onder familieleden wordt verstaan bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, (schoon)broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten.
 
De volgende situaties zijn géén omstandigheden voor verlof of vrijstelling en extra verlof wordt hiervoor niet verleend:

 • familiebezoek in het buitenland
 • lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden de vliegtickets zijn al gekocht
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • oriënteren emigratie of op terugkeer naar land van herkomst
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • televisie- of filmopnames en/of fotoshoots
 • Modellenwerk, topsport, acteren of vergelijkbare activiteiten
 • Een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling/sabbatical

Dit zijn geen geldige reden voor vrijstelling/verlof voor leerlingen. De basisschool mag hier dan ook wettelijk geen verlof voor geven. Wanneer een leerling toch wegblijft, levert dit ongeoorloofd schoolverzuim op dat de school moet melden bij de leerplichtambtenaar.

           

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet minimaal 6 weken tevoren, via de directeur, aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: 

De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te registeren en uit te wisselen met de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie DUO. De directeur moet ongeoorloofd verzuim ook aan de leerplichtambtenaar melden. De leerplichtambtenaar informeert bij school en onderzoekt de thuissituatie. Als, ondanks maatregelen en afspraken met school er geen verbetering is of er is sprake van luxeverzuim (bv vakantie of geen gewichtige omstandigheden), dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur. De formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hier:

Aanvraag verlof gewichtige omstandigheden
Aanvraag verlof vakantie buiten de vastgestelde vakanties